fbpx

Zaproszenie do składania ofert

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- V edycja

Projekt realizowany jest w ramach Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0001/20.

Cel projektu: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Polskiego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 17 (w tym 16 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.12.2023r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań:

1.Usługi szkoleniowe, w obszarze wejścia firm na rynki zagraniczne, w tym szkolenia stricte sprzedażowe dedykowane działom handlowym oraz językowe, niezbędne kontaktu, negocjacji i skutecznej sprzedaży na eksport.
2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych.
3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, kampanię informacyjno- promocyjną oraz organizację konferencji.
4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągnięcie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych.
5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Polskiego Klastra Budowlanego.

W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się:
– wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 17 firm KKK w terminie od 01.11.2020r. do 31.12.2023r.;
– wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług szkoleniowych, konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji;
– wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynar. poprzez ich aktywny udziału w tragach i misjach zagranicznych;
– wzmoc. współ. pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finans.;
– rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości.
Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Polskiego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często opartego szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
wydatki ogółem: 9 996 400.00 PLN
wydatki kwalifikowane: 9 996 400.00 PLN
dofinansowanie: 7 261 190.00 PLN

 


SHOW YOURSELF IV edycja

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- IV edycja Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0002/19.

 

Cel projektu: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 16 (w tym 15 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.12.2023r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań: 1.Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty; 2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych; 3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji; 4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; 5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się: – wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 16 firm KKK w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r.; – wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych,konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji; – wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych; – wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; – rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
wydatki ogółem: 9.984.100,00 PLN
wydatki kwalifikowane: 9.984.100,00 PLN
dofinansowanie: 7.068.380,00 PLN

 


Informujemy, że LEDOLUX POLAND sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wdrożenie technologii wytwarzania lamp ulicznych i przemysłowych LED z wymiennym, zintegrowanym elektronicznym modułem świetlnym LED/DOB” dofinansowany w ramach w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Wniosek o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-2781/21.

Nazwa Beneficjenta: LEDOLUX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa projektu: Wdrożenie technologii wytwarzania lamp ulicznych i przemysłowych LED z wymiennym, zintegrowanym elektronicznym modułem świetlnym LED/DOB

Głównym celem projektu jest podwyższenie konkurencyjności LEDOLUX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na rynku poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu – lampy ulicznej LED z wymiennym, zintegrowanym modułem świetlnym.
Jednym z efektów projektu będzie wdrożenie własnej technologii, która pozwoli na wyprodukowanie innowacyjnych lamp LED.

Całkowita wartość projektu: 10 000 000,00 PLN;

Wartość kosztów kwalifikowanych: 8 617 100,00 PLN;

Dofinansowanie projektu z UE: 6 031 970,00 PLN.

 


Informujemy, że LEDOLUX POLAND Sp. z o.o. realizuje projekt pn. “WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND SP. Z O.O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję II etap.

 

Nr wniosku o dofinansowanie :POPW.01.04.00-18-0044/21

Nazwa Beneficjenta: LEDOLUX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa projektu: WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND SP. Z O.O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ

Cel projektu: Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa LEDOLUX POLAND sp. z o.o. na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW. Przedmiotowy projekt umożliwi spółce LEDOLUX POLAND osiągnięcie następujących efektów:

 1. Zaprojektowanie i wdrożenie udoskonalonych kolekcji produktów z funkcjonalnościami Smart City i IoT – lampa drogowa, lampa parkowa, lampa przemysłowa.
 2. Wzmocnienie działań marketingowych w obrębie nowych submarek produktowych i marki organizacyjnej.
 3. Rozwój firmy Ledolux Poland i wzmocnienie pozycji rynkowej.
 4. Uporządkowanie wewnętrznych procedur wspierających procesy wzornicze, produkcyjne i sprzedażowe.

Całkowita wartość projektu: 5 334 685,71 PLN;

Wartość kosztów kwalifikowanych: 4 337 142,86 PLN;

Dofinansowanie projektu z UE: 3 000 000,00 PLN.

 


Informujemy, że LEDOLUX POLAND Sp. z o.o. realizuje projekt pn. “WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI LEDOLUX POLAND W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4. Wzór na konkurencję

 

Nazwa Beneficjenta: LEDOLUX Poland Sp. z o.o.

Nazwa projektu: “WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI LEDOLUX POLAND W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ”.

Cel projektu: Głównym celem jest określenie kierunków rozwoju i budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie przemysłowym z uwzględnieniem potencjału rynkowego LEDOLUX POLAND.

Jednym z efektów projektu będzie przyjęcie do wdrożenia innowacji: produktowej, marketingowej, organizacyjnej i procesowej.

Całkowita wartość projektu: 129 150,00 PLN;

Wartość kosztów kwalifikowanych: 105 000,00 PLN;

Dofinansowanie projektu z UE: 89 250,00 PLN.

 


Firma obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:
SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej – III edycja
Nr POIR.02.03.03-20-0004/18
w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 32 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Cele szczegółowe:

 • wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK;
 • wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych;
 • wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów;
 • rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm;
 • inkubowanie wspólnych inwestycji, w tym opartych o innowacje.

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:

 • 10 misji gospodarczych, w tym do RPA, Włoch, Chin, Niemiec, USA, Francji oraz Kanady;
 • 3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu;
 • 29 międzynarodowych wydarzeń targowych;
 • usługi doradcze związane z umiędzynarodowieniem.

Wśród destynacji podmiotów klastra podczas udziału w wydarzeniach targowych/misjach gospodarczych można wskazać m.in:

 1. Europa: Niemcy, UK, Holandia, Polska, Białoruś, Czechy, Belgia, Francja, Włochy;
 2. Azja: Rosja, Chiny, Azerbejdżan Indie, Singapur;
 3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja;
 4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie;
 5. Australia i Oceania: Australia;
 6. Ameryka Północna: USA, Kanada, RPA.

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra, kampanię www oraz spotkania biznesowe.

Wartość projektu: 9 984 300,00 zł

Wartość dofinansowania: 6 261 640,00 zł

 


Informujemy, że LEDOLUX POLAND Sp. z o.o. realizuje projekt pn. “Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy LEDOLUX Poland na rynku niemieckim i austriackim” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP

 

Nazwa Beneficjenta: LEDOLUX Poland Sp. z o.o.

Nazwa projektu: ” Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy LEDOLUX Poland na rynku niemieckim i austriackim”.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wprowadzenie produktów LEDOLUX POLAND na rynek niemiecki i austriacki.

Jednym z efektów projektu będzie zbudowanie rozpoznawalnej marki na rynkach zagranicznych.

Całkowita wartość projektu: 669 120,00 PLN;

Wartość kosztów kwalifikowanych: 470 000,00 PLN;

Dofinansowanie projektu z UE: 399 500,00 PLN.

 


Ledolux Poland Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:
SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja
Nr POIR.02.03.03-20-0001/18
w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 40 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 30.06.2020, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Cele szczegółowe:

 • wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK;
 • wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych;
 • wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów;
 • rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm;
 • inkubowanie wspólnych inwestycji, w tym opartych o innowacje.

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:

 • 7 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA oraz Norwegii;
 • 3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych PKB;
 • seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji;
 • 54 międzynarodowe wydarzenia targowe;
 • usługa doradcza związana z umiędzynarodowieniem.

Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w wydarzeniach targowych/misjach gospodarczych to m.in:

 1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria, Białoruś, Holandia, Litwa, Belgia, Dania, Włochy, Łotwa, Czechy;
 2. Azja: Rosja, Chiny, Korea, Indie, Singapur;
 3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja;
 4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie;
 5. Australia i Oceania: Australia;
 6. Ameryka Północna: USA, Kanada, Meksyk.

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe.

Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno-gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne.

Wartość projektu: 9 921 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 6 701 550,00 zł

 


Dodano: 24.03.2022

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/1.2 DOTYCZĄCE ZAKUPU OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ WRAZ Z WDROŻENIEM

Zgodnie z rozdziałem X.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, podpunkt h) Zapytania ofertowego:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego oraz do zakończenia postępowania ofertowego bez wyboru wykonawcy bez podania przyczyn.”

W związku z powyższym nie dokonano wyboru wykonawcy.

Firmy, które złożyły oferty zostaną poinformowane o wznowieniu postępowania ofertowego.

Dodano: 15.03.2023

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – ZAPYTANIE OFERTOWE 2/DST/POPW/2023
dotyczące dostawy środków trwałych tj. Spersonalizowana linia montażowa lamp LED wraz z automatami i półautomatami montażowymi oraz specjalistycznymi wózkami wielofunkcyjnymi

Szanowni Państwo,
LEDOLUX POLAND Sp. z o.o. przedkłada do publicznej wiadomości wyniki postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci Spersonalizowana linia montażowa lamp LED w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND SP. Z O.O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: Projekt POPW.01.04.00-18-0044/21.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego

 


Dodano: 10.03.2023

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/UD/POPW/2023 dotyczące realizacji usług doradczych związanych z: PROJEKTOWANIEM PRODUKTÓW

Szanowni Państwo,
LEDOLUX POLAND Sp. z o.o. z przedkłada do publicznej wiadomości wyniki postępowania ofertowego na realizację usług związanych z PROJEKTOWANIEM PRODUKTÓW w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND SP. Z O.O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: Projekt POPW.01.04.00-18-0044/21.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego

 


Dodano: 09.03.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/2023 dotyczące dostawy środków trwałych w postaci goniometru oraz urządzeń komputerowych, testera wodnego, oscyloskopu

Szanowni Państwo,
LEDOLUX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych stanowiących wyposażenie laboratorium oraz działu kontroli jakości tj.:

CZĘŚĆ I: Goniometr do prac optycznych w oparciu na badanie kątów padania światła oraz urządzenia komputerowe z wymaganym oprogramowaniem pozwalającym obsługiwać wyżej wymieniony sprzęt;
CZEŚĆ II: Tester wodny do weryfikacji ochrony przed pionowo spadającymi kroplami wody;
CZĘŚĆ III: Oscyloskop celem uzyskania dokładnej wizualnej reprezentacji sygnału elektrycznego;

w ramach projektu pn. „Wdrożenie technologii wytwarzania lamp ulicznych i przemysłowych LED z wymiennym, zintegrowanym elektronicznym modułem świetlnym LED/DOB” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-2781/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2
 4. Oświadczenie o pochodzeniu środka trwałego – Załącznik nr 3 (dotyczy używanych środków trwałych)

 


Dodano: 02.03.2023

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/UD_WNIP POPW dotyczące realizacji usług i zakupu WNIP odnoszących się do konfiguratora nowych produktów

Szanowni Państwo,
LEDOLUX POLAND Sp. z o.o. przedkłada do publicznej wiadomości wyniki postępowania ofertowego na realizację usług doradczych i zakup wartości niematerialnych i prawnych odnoszących się do konfiguratora nowych produktów w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND SP. Z O.O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: Projekt POPW.01.04.00-18-0044/21.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego

 


Dodano: 28.02.2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ USŁUG DORADCZYCH ZWIĄZANYCH PROJEKTOWANIEM PRODUKTÓW

Szanowni Państwo,
LEDOLUX POLAND Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na działaniach związanych z PROJEKTOWANIEM PRODUKTÓW w ramach projektu pn „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND SP. Z O.O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: Projekt POPW.01.04.00-18-0044/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 


Dodano: 27.02.2023

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/POPW/2023 dotyczące dostawy środków trwałych w postaci zestawu form do opraw oświetleniowych

Szanowni Państwo,
LEDOLUX POLAND Sp. z o.o. z przedkłada do publicznej wiadomości wyniki postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci zestawu form do opraw oświetleniowych w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND SP. Z O.O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: Projekt POPW.01.04.00-18-0044/21.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego

 


Dodano: 20.02.2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ USŁUG ODNOSZĄCYCH SIĘ DO KONFIGURATORA NOWYCH PRODUKTÓW

Szanowni Państwo,
LEDOLUX POLAND Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych i zakupie wartości niematerialnych i prawnych odnoszących się do konfiguratora nowych produktów w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND SP. Z O.O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: Projekt POPW.01.04.00-18-0044/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
 4. Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji konfiguratorów produktów zintegrowanych ze stronami www i systemami ERP oraz wdrożeniu ich na rynek – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 


Dodano: 08.02.2023

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/UD/POPW dotyczące realizacji usług doradczych związanych z PROJEKTOWANIEM MARKI I SUBMAREK

Szanowni Państwo,
LEDOLUX POLAND Sp. z o.o. przedkłada do publicznej wiadomości wyniki postępowania ofertowego na realizację usług związanych z PROJEKTOWANIEM MARKI I SUBMAREK w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND SP. Z O.O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: Projekt POPW.01.04.00-18-0044/21.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego

 


Dodano: 07.02.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/DST/POPW/2023 dotyczące dostawy środków trwałych tj. Spersonalizowana linia montażowa lamp LED wraz z automatami i półautomatami montażowymi oraz specjalistycznymi wózkami wielofunkcyjnymi

LEDOLUX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci: Spersonalizowana linia montażowa lamp LED w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND SP. Z O.O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: Projekt POPW.01.04.00-18-0044/.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 


Dodano: 27.01.2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ USŁUG DORADCZYCH ZWIĄZANYCH PROJEKTOWANIEM MARKI I SUBMAREK

Szanowni Państwo,
LEDOLUX POLAND Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na działaniach związanych z PROJEKTOWANIEM MARKI I SUBMAREK w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND SP. Z O.O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: Projekt POPW.01.04.00-18-0044/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
 4. Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają udokumentowane doświadczenie w projektowaniu marek/submarek lub rebrandingu marki oraz wdrożeniu jej na rynek – minimum 3 zrealizowane usługi o wartości minimum 50 tys.zł netto w ostatnich 2 latach – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 


Dodano: 13.01.2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI ZESTAWU FORM DO OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Szanowni Państwo,
LEDOLUX POLAND Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dostawę środków trwałych w postaci zestawu form do opraw oświetleniowych w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND SP. Z O.O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: Projekt POPW.01.04.00-18-0044/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 


Dodano: 05.01.2023

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – ZAPYTANIE OFERTOWE 1/UD/POPW dotyczące realizacji usług doradczych związanych z: PROJEKTOWANIEM PRODUKTÓW

Szanowni Państwo,
LEDOLUX POLAND Sp. z o.o. przedkłada do publicznej wiadomości wyniki postępowania ofertowego na realizację usług związanych z PROJEKTOWANIEM PRODUKTÓW w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND SP. Z O.O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: Projekt POPW.01.04.00-18-0044/21.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego

 


Dodano: 01.12.2022

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DST/2022
dotyczące dostawy środków trwałych tj. Linia do produkcji wymiennych modułów świetlnych LED DOB do lamp ulicznych oraz Linia do montażu gotowych lamp ulicznych LED z wymiennymi modułami świetlnymi.

LEDOLUX Poland sp. z o.o. przedkłada do publicznej wiadomości wyniki postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych środków trwałych w postaci:

CZĘŚĆ I: Linia do produkcji wymiennych modułów świetlnych LED DOB do lamp ulicznych,
CZEŚĆ II: Linia do montażu gotowych lamp ulicznych LED z wymiennymi modułami świetlnymi,

w ramach projektu pn. „Wdrożenie technologii wytwarzania lamp ulicznych i przemysłowych LED z wymiennym, zintegrowanym elektronicznym modułem świetlnym LED/DOB” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-2781/21.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego_część I
 2. Informacja o wynikach postępowania ofertowego_część II

 


Dodano: 01.12.2022

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/2022 dotyczące dostawy środków trwałych tj. „Linia SMD do produkcji innowacyjnych płytek DOB”

LEDOLUX Poland sp. z o.o. przedkłada do publicznej wiadomości wyniki postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci Linia SMD do produkcji innowacyjnych płytek DOB w ramach projektu pn. „Wdrożenie technologii wytwarzania lamp ulicznych i przemysłowych LED z wymiennym, zintegrowanym elektronicznym modułem świetlnym LED/DOB” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-2781/21.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego

 


Dodano: 21.11.2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ USŁUG DORADCZYCH ZWIĄZANYCH PROJEKTOWANIEM PRODUKTÓW

Szanowni Państwo,
LEDOLUX POLAND Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na działaniach związanych z PROJEKTOWANIEM PRODUKTÓWw ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND SP. Z O.O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: Projekt POPW.01.04.00-18-0044/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
 4. Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają udokumentowane doświadczenie w projektowaniu wzorniczym produktów oraz wdrożeniu ich na rynek – minimum 3 zrealizowane usługi w ostatnich 5 latach – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 


Dodano: 21.10.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DST/2022 dotyczące dostawy środków trwałych tj. Linia do produkcji wymiennych modułów świetlnych LED DOB do lamp ulicznych oraz Linia do montażu gotowych lamp ulicznych LED z wymiennymi modułami świetlnymi.

LEDOLUX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:

CZĘŚĆ I: Linia do produkcji wymiennych modułów świetlnych LED DOB do lamp ulicznych,
CZEŚĆ II: Linia do montażu gotowych lamp ulicznych LED z wymiennymi modułami świetlnymi,

w ramach projektu pn. „Wdrożenie technologii wytwarzania lamp ulicznych i przemysłowych LED z wymiennym, zintegrowanym elektronicznym modułem świetlnym LED/DOB” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-2781/21.

Załączniki:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego
 2. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

 


Dodano: 19.10.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/2022 dotyczące dostawy środków trwałych tj. „Linia SMD do produkcji innowacyjnych płytek DOB„

LEDOLUX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci Linia SMD do produkcji innowacyjnych płytek DOB w ramach projektu pn. „Wdrożenie technologii wytwarzania lamp ulicznych i przemysłowych LED z wymiennym, zintegrowanym elektronicznym modułem świetlnym LED/DOB” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-2781/21.

Załączniki:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego
 2. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 4. Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące pochodzenia używanego środka trwałego

 


Dodano: 08.09.2022

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3.2.2/LEDOLUX_RB DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 5964/61 obr. 222 w Rzeszowie przy ul.Biznesowej”

LEDOLUX Poland sp. z o.o. przedkłada do publicznej wiadomości wyniki postępowania ofertowego na Roboty budowlane w postaci Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 5964/61 obr. 222 w Rzeszowie przy ul.Biznesowej w ramach projektu pn. „Wdrożenie technologii wytwarzania lamp ulicznych i przemysłowych LED z wymiennym, zintegrowanym elektronicznym modułem świetlnym LED/DOB” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-2781/21.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego

 

 


Dodano: 22.08.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3.2.2/LEDOLUX_RB z dnia 22.08.2022 r. DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 5964/61 obr. 222 w Rzeszowie przy ul.Biznesowej”

LEDOLUX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ zaprasza do złożenia oferty na realizację robót budowlanych w postaci Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 5964/61 obr. 222 w Rzeszowie przy ul.Biznesowej w ramach projektu pn. „Wdrożenie technologii wytwarzania lamp ulicznych i przemysłowych LED z wymiennym, zintegrowanym elektronicznym modułem świetlnym LED/DOB” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-2781/21.

Załączniki:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego
 2. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 4. Załącznik nr 3: Wykaz doświadczenia Oferenta
 5. Załącznik nr 4: Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania
 6. Załącznik nr 5: Wzór umowy o generalne wykonawstwo
 7. Załącznik nr 6: Przedmiary robót – roboty budowlane i instalacje sanitarne

 


Dodano: 17.08.2022

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3.2.2/LEDOLUX_RB DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 5964/61 obr. 222 w Rzeszowie przy ul.Biznesowej”

LEDOLUX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości wyniki postępowania ofertowego na realizację robót budowlanych w postaci Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 5964/61 obr. 222 w Rzeszowie przy ul.Biznesowej w ramach projektu pn. „Wdrożenie technologii wytwarzania lamp ulicznych i przemysłowych LED z wymiennym, zintegrowanym elektronicznym modułem świetlnym LED/DOB” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-2781/21.

W postępowaniu nie wybrano żadnej oferty.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego

 


Dodano: 28.07.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3.2.2/LEDOLUX_RB DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 5964/61 obr. 222 w Rzeszowie przy ul.Biznesowej”

LEDOLUX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ zaprasza do złożenia oferty na realizację robót budowlanych w postaci: Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 5964/61 obr. 222 w Rzeszowie przy ul. Biznesowej w ramach projektu pn. „Wdrożenie technologii wytwarzania lamp ulicznych i przemysłowych LED z wymiennym, zintegrowanym elektronicznym modułem świetlnym LED/DOB” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-2781/21.

Załączniki:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego
 2. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 4. Załącznik nr 3: Wykaz doświadczenia Oferenta
 5. Załącznik nr 4: Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania
 6. Załącznik nr 5: Wzór umowy o generalne wykonawstwo
 7. Załącznik nr 6: Przedmiary robót – roboty budowlane i instalacje sanitarne

 


Dodano: 20.06.2022

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/1.2 DOTYCZĄCE ZAKUPU OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ WRAZ Z WDROŻENIEM

LEDOLUX Poland Sp. z o.o. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wyniku postępowania ofertowego na dostawę OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ WRAZ Z WDROŻENIEM w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND NA RYNKU NIEMIECKIM I AUSTRIACKIM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0009/19.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania

 


Dodano: 02.06.2022

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania DOTYCZĄCE ZAKUPU OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ WRAZ Z WDROŻENIEM – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/1.2

LEDOLUX Poland Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ WRAZ Z WDROŻENIEM w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND NA RYNKU NIEMIECKIM I AUSTRIACKIM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0009/19.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
 3. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 4. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia dla osób dedykowanych do udziału w realizacji usługi

 


Dodano: 10.04.2022

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/1.2 DOTYCZĄCE ZAKUPU OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ WRAZ Z WDROŻENIEM

Zgodnie z rozdziałem X.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, podpunkt h) Zapytania ofertowego:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego oraz do zakończenia postępowania ofertowego bez wyboru wykonawcy bez podania przyczyn.”
W związku z powyższym nie dokonano wyboru wykonawcy.
Firmy, które złożyły oferty zostaną poinformowane o wznowieniu postępowania ofertowego.

 


Dodano: 24.03.2022

Pytania i odpowiedzi do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/1.2 DOTYCZĄCE ZAKUPU OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ WRAZ Z WDROŻENIEM

Szanowni Państwo, w załączeniu przedkładamy pytania od potencjalnych oferentów wraz z naszymi odpowiedziami.

Załączniki:

 1. Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego nr 5/1.2

 


Dodano: 18.03.2022

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania DOTYCZĄCE ZAKUPU OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ WRAZ Z WDROŻENIEM – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/1.2

LEDOLUX Poland Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ WRAZ Z WDROŻENIEM w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND NA RYNKU NIEMIECKIM I AUSTRIACKIM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0009/19.

Załączniki:

 1. Treść zapytania ofertowego
 2. Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
 3. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 4. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia dla osób dedykowanych do udziału w realizacji usługi

 


Dodano: 01.03.2022

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/1.2 DOT. ZAKUPU USŁUG DORADCZYCH ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM DO WDROŻENIA NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO- USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW DO POTRZEB RYNKÓW DOCELOWYCH

LEDOLUX Poland Sp. z o.o. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wyniku postępowania ofertowego na realizację usług doradczych w zakresie przygotowania produktów do potrzeb rynków docelowych dla firmy LEDOLUX Poland w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND NA RYNKU NIEMIECKIM I AUSTRIACKIM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0009/19.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego

 


Dodano: 17.02.2022

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania dot. ZAKUPU USŁUG DORADCZYCH W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW DO POTRZEB RYNKÓW DOCELOWYCH

LEDOLUX Poland Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych w zakresie przygotowania produktów do potrzeb rynków docelowych dla firmy LEDOLUX Poland w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND NA RYNKU NIEMIECKIM I AUSTRIACKIM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0009/19

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2
 4. Plan realizacji usługi – Załącznik nr 3

 


Dodano: 07.02.2020

ROZEZNANIE RYNKU nr POPW/1.2/1 DOT. ZAKUPU USŁUGI KOMPLEKSOWEGO TŁUMACZENIA STRONY INTERNETOWEJ LEDOLUX POLAND I JEJ PODSTRON NA JĘZYK NIEMIECKI, A TAKŻE NA JĘZYK ANGIELSKI

LEDOLUX POLAND Sp. z o.o. stosując zasadę rozeznania rynku w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto, zaprasza do złożenia oferty na realizację usług polegających na kompleksowym tłumaczeniu strony internetowej www.ledolux.pl i jej podstron na język niemiecki, a także na język angielski w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND NA RYNKU NIEMIECKIM I AUSTRIACKIM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0009/19

Załączniki:

 1. Rozeznanie rynkowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenie o braku powiązań.

 


 

Dodano: 04.02.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/1.2 DOT. ZAKUPU USŁUGI ZABUDOWY STOISKA ORAZ USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU EKSPONATÓW ORAZ ELEMENTÓW ZABUDOWY WRAZ Z UBEZPIECZENIEM I KOSZTAMI SPEDYCJI

LEDOLUX Poland zaprasza do złożenia oferty na realizację usług polegających na wykonaniu zabudowy stoiska wystawienniczego oraz transporcie eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem i kosztami spedycji na:

 • Targi LIGHT + BUILDING 2020 we Frankfurcie nad Menem (8-13 marca 2020 r.) – CZĘŚĆ I,
 • Targi Przemysłowe Automatica 2020 w Monachium (16-19 czerwca 2020 r.) – CZĘŚĆ II,
 • Targi BELEKTRO 2020 w Berlinie (3-5 listopada 2020 r.) – CZĘŚĆ III.

w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND NA RYNKU NIEMIECKIM I AUSTRIACKIM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0009/19.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2

 


 

Dodano: 11.01.2020

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania dot. USŁUG DORADCZYCH ZMIERZAJĄCYCH DO WYŁONIENIA POTENCJALNYCH DYSTRYBUTORÓW ROZWIĄZAŃ FIRMY LEDOLUX POLAND NA RYNKACH DOCELOWYCH (cz. I) ORAZ W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PLANU SZCZEGÓŁOWEJ KAMPANII MARKETINGOWEJ (cz. II)

LEDOLUX POLAND zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych w zakresie wyłonienia potencjalnych dystrybutorów/partnerów/przedstawicieli handlowych oraz w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii marketingowej dla firmy LEDOLUX POLAND w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND NA RYNKU NIEMIECKIM I AUSTRIACKIM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0009/19.

Załączniki:
a) Zapytanie ofertowe
b) Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1
c) Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2
d) Plan realizacji usługi – Załącznik nr 3


 

Dodano: 23.12.2019

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania dot. USŁUG DORADCZYCH ZMIERZAJĄCYCH DO WYŁONIENIA POTENCJALNYCH DYSTRYBUTORÓW ROZWIĄZAŃ FIRMY LEDOLUX POLAND NA RYNKACH DOCELOWYCH (cz. I) ORAZ W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PLANU SZCZEGÓŁOWEJ KAMPANII MARKETINGOWEJ (cz. II)

LEDOLUX POLAND zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych w zakresie wyłonienia potencjalnych dystrybutorów/partnerów/przedstawicieli handlowych oraz w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii marketingowej dla firmy LEDOLUX POLAND w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND NA RYNKU NIEMIECKIM I AUSTRIACKIM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0009/19.

Załączniki:
a) Zapytanie ofertowe
b) Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1
c) Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2
d) Plan realizacji usługi – Załącznik nr 3


ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

LEDOLUX POLAND Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy LEDOLUX POLAND Sp. z o.o. oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI LEDOLUX POLAND W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 3. Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi – załącznik nr 2.
 4. Zestawienie dot. osób dedykowanych do realizacji usługi posiadających doświadczenie w zakresie projektowania produktów w branży zamawiającego – załącznik nr 3.
 5. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów – załącznik nr 4.
 6. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w realizacji audytów wzorniczych o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych w ciągu ostatnich 5 lat – załącznik nr 5.
 7. Plan realizacji usługi wraz z metodologią realizacji usługi – załącznik nr 6.
 8. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 7.
 9. Dokument wskazujący zasady realizacji audytu wzorniczego w odniesieniu do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i zgodności z dyrektywą w tym zakresie – załącznik nr 8.
 10. Proponowany przez Oferenta wzór umowy warunkowej na realizację przedmiotu zapytania ofertowego lub oświadczenie o braku posiadania wzoru umowy warunkowej – załącznik nr 9.
 11. Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej – załącznik nr 10.
 12. Dokument wskazujący zasady realizacji audytu wzorniczego w odniesieniu do polityk horyzontalnych UE – załącznik nr 11.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

 

LEDOLUX POLAND Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy LEDOLUX POLAND Sp. z o.o. oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI LEDOLUX POLAND W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 3. Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi – załącznik nr 2.
 4. Zestawienie dot. osób dedykowanych do realizacji usługi posiadających doświadczenie w zakresie projektowania produktów w branży zamawiającego – załącznik nr 3.
 5. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów – załącznik nr 4.
 6. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w realizacji audytów wzorniczych o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych w ciągu ostatnich 5 lat – załącznik nr 5.
 7. Plan realizacji usługi wraz z metodologią realizacji usługi – załącznik nr 6.
 8. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 7.
 9. Dokument wskazujący zasady realizacji audytu wzorniczego w odniesieniu do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i zgodności z dyrektywą w tym zakresie – załącznik nr 8.
 10. Proponowany przez Oferenta wzór umowy warunkowej na realizację przedmiotu zapytania ofertowego lub oświadczenie o braku posiadania wzoru umowy warunkowej – załącznik nr 9.
 11. Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej – załącznik nr 10.

Dodano: 06.03.2020

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania dot. ZAKUPU USŁUG DORADCZYCH W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW DO POTRZEB RYNKÓW DOCELOWYCH

 

LEDOLUX Poland Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych w zakresie przygotowania produktów do potrzeb rynków docelowych dla firmy LEDOLUX Poland w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND NA RYNKU NIEMIECKIM I AUSTRIACKIM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0009/19.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy
 4. Plan realizacji usługi – Załącznik nr 3

 


Dodano: 23.03.2020

INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 3/1.2 DOT. ZAKUPU USŁUG DORADCZYCH ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM DO WDROŻENIA NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO-USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW DO POTRZEB RYNKÓW DOCELOWYCH.

Szanowni Państwo,

LEDOLUX POLAND Sp.z o.o. informuje, iż postępowanie ofertowe nr 3/1.2 DOT. ZAKUPU USŁUG DORADCZYCH ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM DO WDROŻENIA NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO-USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW DO POTRZEB RYNKÓW DOCELOWYCH w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND NA RYNKU NIEMIECKIM I AUSTRIACKIM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0009/19 ZOSTAŁO ANULOWANE.

Zgodnie z punktem IX h) Zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego oraz do zakończenia postępowania ofertowego bez wyboru wykonawcy bez podania przyczyn.

Z poważaniem
Artur Rozmus – Prezes zarządu

 


Dodano: 17.02.2020

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 2/1.2 DOT. ZAKUPU USŁUGI ZABUDOWY STOISKA ORAZ USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU EKSPONATÓW ORAZ ELEMENTÓW ZABUDOWY WRAZ Z UBEZPIECZENIEM I KOSZTAMI SPEDYCJI – CZĘŚC I, II i III.

LEDOLUX POLAND Sp. z o.o. przekazuje do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wykonania zabudowy stoiska wystawienniczej oraz transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem i kosztami spedycji na:

 • Targi LIGHT + BUILDING 2020 we Frankfurcie nad Menem (8-13 marca 2020 r.) – CZĘŚĆ I,
 • Targi Przemysłowe Automatica 2020 w Monachium (16-19 czerwca 2020 r.) – CZĘŚĆ II,
 • Targi BELEKTRO 2020 w Berlinie (3-5 listopada 2020 r.) – CZĘŚĆ III,

w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND NA RYNKU NIEMIECKIM I AUSTRIACKIM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0009/19.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego CZĘŚĆ I
 2. Informacja o wynikach postępowania ofertowego CZĘŚĆ II
 3. Informacja o wynikach postępowania ofertowego CZĘŚĆ III

 


 

Dodano: 31.01.2020

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 1/1.2 DOTYCZĄCEGO USŁUG DORADCZYCH W ZAKRESIE WYŁONIENIA POTENCJALNYCH DYSTRYBUTORÓW/PARTNERÓW/PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH ORAZ W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PLANU SZCZEGÓŁOWEJ KAMPANII MARKETINGOWEJ – CZEŚĆ I i II.

LEDOLUX POLAND Sp. z o.o. przekazuje do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na:

 • CZĘSĆ I „DORADZTWO ZMIERZAJĄCE DO WYŁONIENIA POTENCJALNYCH DYSTRYBUTORÓW ROZWIĄZAŃ FIRMY LEDOLUX POLAND NA RYNKACH DOCELOWYCH” ,
 • CZĘSĆ II „USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PLANU SZCZEGÓŁOWEJ KAMPANII MARKETINGOWEJ, KTÓREJ ADRESATAMI BĘDZIE BAZA FIRM – POTENCJALNYCH DYSTRYBUTORÓW ROZWIĄZAŃ FIRMY LEDOLUX POLAND, STANOWIĄCĄ TZW. GRUPĘ DOCELOWĄ”,

w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND NA RYNKU NIEMIECKIM I AUSTRIACKIM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0009/19.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego CZĘŚĆ I
 2. Informacja o wynikach postępowania ofertowego CZĘŚĆ II

 


 

Dodano: 08.01.2020

INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/1.2 DOTYCZĄCEGO USŁUG DORADCZYCH W ZAKRESIE WYŁONIENIA POTENCJALNYCH DYSTRYBUTORÓW/PARTNERÓW/PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH ORAZ W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PLANU SZCZEGÓŁOWEJ KAMPANII MARKETINGOWEJ

Szanowni Państwo,
LEDOLUX POLAND Sp.z o.o. przedkłada do publicznej wiadomości, iż postępowanie ofertowe nr 1/1.2 DOTYCZĄCE USŁUG DORADCZYCH W ZAKRESIE WYŁONIENIA POTENCJALNYCH DYSTRYBUTORÓW/PARTNERÓW/PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH ORAZ W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PLANU SZCZEGÓŁOWEJ KAMPANII MARKETINGOWEJ w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND NA RYNKU NIEMIECKIM I AUSTRIACKIM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0009/19 ZOSTAŁO ANULOWANE.

Anulowanie postępowania ofertowego odnosi się do wszystkich części Zapytania ofertowe tj. część I oraz część II.

Zgodnie z punktem IX i) Zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego oraz do zakończenia postępowania ofertowego bez wyboru wykonawcy bez podania przyczyn.

Z poważaniem
Artur Rozmus – Prezes zarządu

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

LEDOLUX POLAND Sp. z o.o. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy LEDOLUX POLAND Sp. z o.o. oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI LEDOLUX POLAND W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.

 


 

Zapraszamy do zakupu bezpośrednio z fabryki
lub od naszych autoryzowanych dystrybutorów

 • Bestlighting logo sklepu