Wybierz język:

RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) jest dyrektywą Unii Europejskiej, której celem jest ograniczenie użycia niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dyrektywa ta ma na celu ochronę zdrowia ludzi oraz środowiska poprzez zmniejszenie ilości niebezpiecznych odpadów.

Główne Cechy i Wymagania Dyrektywy RoHS

Zakres

Dyrektywa RoHS obejmuje szeroki zakres sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym:

 • Sprzęt AGD
 • Sprzęt telekomunikacyjny
 • Sprzęt komputerowy
 • Elektronarzędzia
 • Zabawki
 • Urządzenia oświetleniowe
 • Urządzenia medyczne i monitoringowe

Substancje Ograniczone

Dyrektywa RoHS ogranicza użycie sześciu substancji niebezpiecznych:

 • Ołów (Pb)
 • Rtęć (Hg)
 • Kadm (Cd)
 • Sześciowartościowy chrom (Cr6+)
 • Polibromowane bifenyle (PBB)
 • Polibromowane etery difenylowe (PBDE)

RoHS 2 (2011/65/EU)

RoHS 2, oficjalnie znana jako dyrektywa 2011/65/EU, rozszerzyła zakres i wymogi oryginalnej dyrektywy RoHS. Wprowadza ona m.in. obowiązek oceny zgodności oraz deklaracji zgodności dla produktów wprowadzanych na rynek.

RoHS 3 (2015/863/EU)

RoHS 3, która weszła w życie w 2019 roku, dodała cztery dodatkowe substancje do listy ograniczonych substancji:

 • Bis(2-etyloheksylo)ftalan (DEHP)
 • Butylobenzylftalan (BBP)
 • Dibutylftalan (DBP)
 • Diizobutylftalan (DIBP)

Wymagania i Procedury

Deklaracja Zgodności

Producenci, importerzy i dystrybutorzy muszą zapewnić, że ich produkty są zgodne z wymogami RoHS. Muszą również wystawić deklarację zgodności oraz oznaczyć produkt znakiem CE, co świadczy o zgodności z dyrektywą.

Ocena Zgodności

Przed wprowadzeniem produktu na rynek, należy przeprowadzić ocenę zgodności, która obejmuje testy chemiczne i analizy, aby upewnić się, że ograniczone substancje nie przekraczają dopuszczalnych poziomów.

Dokumentacja Techniczna

Producenci muszą przygotować i przechowywać dokumentację techniczną, która zawiera informacje potwierdzające zgodność produktu z RoHS. Dokumentacja ta musi być dostępna na żądanie organów nadzoru rynku.

Nadzór Rynku

Władze państw członkowskich UE są odpowiedzialne za nadzór rynku i egzekwowanie przepisów RoHS. Produkty niespełniające wymagań mogą być wycofane z rynku, a producenci mogą być objęci sankcjami.

Znaczenie dla Przemysłu i Konsumentów

Ochrona Zdrowia i Środowiska

RoHS ma na celu ochronę zdrowia ludzi i środowiska poprzez eliminację lub ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych w produktach elektrycznych i elektronicznych.

Zrównoważony Rozwój

Wspiera zrównoważony rozwój, promując recykling i bezpieczne przetwarzanie odpadów elektronicznych.

Innowacje Technologiczne

RoHS stymuluje innowacje technologiczne, zachęcając producentów do opracowywania nowych materiałów i technologii, które są bezpieczniejsze dla zdrowia i środowiska.

Podsumowanie

Dyrektywa RoHS jest kluczowym elementem polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia ludzi i środowiska przed niebezpiecznymi substancjami w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ograniczenie użycia tych substancji przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko oraz promuje zrównoważony rozwój i innowacje w przemyśle elektronicznym. Producenci, importerzy i dystrybutorzy muszą zapewnić zgodność swoich produktów z RoHS, aby móc legalnie wprowadzać je na rynek UE.